آمار کشف انسان ‌هایی با ۱۱متر قد در عربستان - wonders

wonders

کشف انسان ‌هایی با ۱۱متر قد در عربستان

آنهاخیلی بلند،بزرگ ،وخیلی نیرومند بودند. چنان بودندکه می‌توانستند بازو هایشان اطراف یک تنه درخت بگذارندوآن را از ریشه بکنند…

Recent gas exploration activity in the south east region of theArabian desert uncovered a skeletal remains of a human of phenomenal size
اخیرا در یکی از مناطق جنوب شرقی عربی ( عربستان ) کاوشگران گاز بقایای اسکلت انسانی را در اندازه خارق العاده ( پیدا کردند).

This region of the Arabian desert is called the Empty Quarter, or in Arabic, ‘Rab-Ul-Khalee

بیابان مورد نظر را  یک چهام خالی یا به عربی ربع الخالی می‌نامند .( به این معنی که اگر شبه جزیره ی عربستان را به چهار بخش قسمت کنیم ، یک چهارم آنرا این بیابان شامل می‌شود .)
The discovery was made by the Aramco Exploration team
کشف مذکور را گروه کاوشگر آرامکو انجام داده است .
As God states in the Quran that He had created people of phenomenal size the like of which He has not created since
در قرآن کریم خداوند می فرماید مردم خارق العاده ایی را خلق کرده که تا به حال مانند آن را خلق نکرده است

These were the people of Aad where Prophet Hud was sent

این مردم ( قوم ) نام عاد نامیده می‌شدند که برای آنها پیامبر(ی به نام ) هود فرستاده شد


They were very tall, big, and very powerful, such that they could put their arms around a tree trunk and uproot it
آنهاخیلی بلند،بزرگ ،وخیلی نیرومند بودند. چنان بودندکه می‌توانستند بازو هایشان اطراف یک تنه درخت بگذارند و آن را از ریشه بکنند.
Later these people, who were given all the power, turned against God and the Prophet and transgressed beyond all boundaries set by God
تعدادی از این مردم قدرت خود را علیه خداوند و پیامبر او صرف کردند و خداوند همه آنها را که پا را ( از فرمان خدا ) فراتر نهاده بودند، گرد آورد .
As a result they were destroyed.
در نتیجه ( به دلیل نافرمانی ،‌ خداوند ) آنها را نابودساخت.
Ulema’s of Saudi Arabia believe these to be the remains of the people of Aad.
این بقایا در عربستان سعودی متعلق هستند به ( قوم )
Saudi Military has secured the whole area and no one is allowed to enter except the ARAMCO personnel
ارتش سعودی منطقه را تحت حفاظت دارد و هیچکس بجز کارکنان آرامکو حق ندارد وارد آن شود.
It has been kept in secrecy, but a military helicopter took some pictures from the air and one of thepictures leaked out into the internet in Saudi Arabia

این مکان به شکل مخفی و پنهان حفاظت و نگهداری می‌شود اما یک هلیکوپتر نظامی ارتش سعودی تعدادی عکس هوایی از منطقه گرفته است که یکی از عکس ها از طریق اینترنت به بیرون نشت ( منتشر ) کرده .